ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561